Sluiten

Kerntaak 1

Mantelzorgondersteuning

Hier vindt u meer informatie over de mantelzorgers die bij het steunpunt staan ingeschreven en de ondersteuning die zij in 2020 hebben ontvangen.

Mantelzorg
Mantelzorg is zorg die, niet in het kader van een hulpverlenend beroep, wordt geboden aan een hulpbehoevende (thuis of in een zorginstelling) door personen uit diens directe omgeving, waarbij zorgverlening rechtstreeks voortvloeit uit de sociale relatie. Mantelzorg varieert van hulp bij het huishouden tot persoonlijke verzorging en van emotionele steun en begeleiding tot het bieden van praktische ondersteuning.

Mantelzorgers per gemeente
  Ingeschreven per gemeente
   Uitgeschreven per gemeente
    Geslacht mantelzorgers
     Leeftijd mantelzorgers
     0 – 20 jaar 7%
     21 – 40 jaar 9%
     41 – 60 jaar 34%
     61 – 80 jaar 41%
     81 – 100 jaar 9%

     Hulpvragers

     Onder een hulpvrager verstaan we bij het steunpunt een hulpbehoevende persoon die ondersteuning of praktische hulp krijgt van een vrijwilliger, als respijtzorg voor de mantelzorger, tijdens ziekenbegeleiding of tijdens zijn of haar laatste fase van het leven.  

     Hulpvragers per gemeente

      Geslacht hulpvragers
       Leeftijd hulpvragers
       0 – 20 jaar 1%
       21 – 40 jaar 2%
       41 – 60 jaar 4%
       61 – 80 jaar 40%
       81 – 100 jaar 52%
       101 – 120 jaar 1%

       Individuele en groepsgewijze ondersteuning van mantelzorgers

       Elke mantelzorgsituatie is uniek en onze hulp sluit aan bij de wensen en behoeften van de mantelzorger en diens naaste. Mantelzorgers worden door het steunpunt zowel individueel als groepsgewijs ondersteund. 

       Individuele ondersteuning van mantelzorgers

       In dit kader biedt het steunpunt de volgende basisfuncties: informatie, advies en begeleiding, respijtzorg, praktische hulp en emotionele steun.

       Informatie: Mantelzorgers hebben behoefte aan informatie op diverse gebieden zoals ziektebeelden, wet- en regelgeving en de sociale kaart van zorg- en welzijnvoorzieningen.
       Advies en begeleiding: Mantelzorgconsulent en mantelzorgmakelaar bieden deskundig en onafhankelijk advies en begeleiding bij het opzetten van een ondersteunend eigen netwerk, bij het organiseren van zorg en andere hulp, bij het combineren van arbeid en mantelzorg, bij het vinden van een geschikte tijdsbesteding/ontspanning en bij het invullen van de ouder/partnerrol naast het bieden van mantelzorg.
       Respijtzorg: Respijtzorg betekent voor de mantelzorger de zorg wekelijks een paar uur overdragen of af en toe er helemaal tussenuit. Vooral bij langdurige en/of intensieve zorg is respijtzorg een noodzakelijke voorwaarde om de zorg te kunnen volhouden. Bij het steunpunt kunnen mantelzorgers terecht voor deskundig en onafhankelijk advies met betrekking tot formele en informele respijtzorg en respijtzorg geboden door deskundige en betrokken vrijwilligers van het steunpunt zelf of van andere vrijwilligersorganisaties en buurtinitiatieven.
       Praktische hulp: Mantelzorgconsulent en mantelzorgmakelaar ondersteunen bij de uitvoering van regeltaken of nemen, wanneer de mantelzorger hier zelf niet toe in staat is, de regeltaken tijdelijk over. Ook het team vrijwilligers biedt praktische hulp aan mantelzorgers en hun naasten in de thuissituatie, tijdens ziekenbegeleiding of tijdens de laatste levensfase. 
       Emotionele steun: Mantelzorgconsulent en mantelzorgmakelaar geven aandacht wanneer  (hevige) emoties optreden ten gevolge van het bieden van mantelzorg en helpen bij de verwerking ervan zodat extra spanningen worden voorkómen.

       Groepsgewijze ondersteuning van mantelzorgers

       Emotionele steun: We bieden diverse vormen van mantelzorgcontact aan zoals de Mantelzorgsalon, ontmoetings- en ontspanningsbijeenkomsten , de FunSpots en HotSpots voor jonge mantelzorgers en de contactgroepen Dementie, GGZ, Parkinson en NAH of dragen bij aan andere initiatieven zoals de Alzheimercafés en contactgroep 'Ouders voor ouders' een lotgenotencontactgroep voor ouders van een zorgenkind(je). Tijdens mantelzorgcontact-activiteiten ontmoeten (jonge) mantelzorgers elkaar en delen ze opgedane kennis en ervaringen. Daarnaast bieden ze elkaar emotionele steun. Een actueel aanbod van de activiteiten vindt u op www.mantelzorgzuid.nl
       Educatie: Mantelzorg overkomt iemand. Op mantelzorgtaken ben je dus vaak niet voorbereid. De kennis en vaardigheden moeten gaandeweg worden opgebouwd, of het nu gaat om kennis over ziekte, tiltechnieken of het leren kennen van eigen mogelijkheden en grenzen. Het steunpunt biedt (jonge) mantelzorgers educatie in de vorm van themabijeenkomsten, workshops/ trainingen en cursussen. Meer informatie over het actuele aanbod voor (jonge) mantelzorgers vindt u in de agenda voor mantelzorgers op www.mantelzorgzuid.nl.

       Groepsgewijze ondersteuning van mantelzorgers
       Activiteit Bijeenkomsten Deelnemers
       Alzheimercafé 16 207
       Contactgroep Autisme Info 7 53
       Contactgroep Dementie 23 121
       Contactgroep NAH 12 73
       Contactgroep Ouders voor Ouders 5 36
       Contactgroep Parkinson 4 22
       Cursus Mantelzorg in Balans 2 10
       Respijt: De Kapstok 11 49
       FunSpot Jonge mantelzorgers 11 67
       In gesprek over mantelzorg 2 14
       Inloopspreekuur/ochtend 48 68
       Mantelzorgsalon 17 116
       Onger Os Stein 3 19
       Themabijeenkomsten 3 32
       Training ME WE voor jonge mantelzorgers 7 21
       Wandelingen 2 25
       Workshop/training 4 37
       Totaal 177 970

       Jaarverslag 2020 Steunpunt Mantelzorg Zuid