Sluiten

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Steunpunt Mantelzorg Zuid voert haar toezichthoudende taken uit conform de in de statuten beschreven afspraken en in overeenstemming met de Zorgbrede Governancecode.

Agendapunten 2020

  • Aanpassing diensten steunpunt vanwege coronamaatregelen
  • Maatschappelijk verslag 2019
  • Jaarrekening 2019
  • Personele ontwikkelingen
  • Ontwikkeling Veranderplan
  • Intensievere samenwerking met partner zorg/ welzijn
  • Subsidiebeschikkingen gemeenten
  • Begroting 2021
  • Managementrapportage per kwartaal
  • Nieuw cliëntregistratiesysteem

Leden Raad van Toezicht

Naam lid Aanvang Datum van aftreden Aard lidmaatschap Bijgewoonde vergaderingen
Dhr. A. Leysner 23-10-2014 23-10-2022 Kwaliteit en veiligheid 4
Dhr. G. van de Luitgaarden 23-10-2014 23-10-2022 Voorzitter/algemene zaken 4
Dhr. V.J.C.M. Kruithof 01-01-2013 01-01-2022 Financieel-economische zaken 4
Mw. I. Tummers 25-03-2019 25-03-2023 Vice-voorzitter 3

Jaarverslag 2020 Steunpunt Mantelzorg Zuid