Sluiten

Speerpunten 2021


Een tweetal in het jaar 2020 geplande tevredenheidsonderzoeken zouden volgens een nieuwe methode uitgevoerd worden. In kleine groepjes zou aan de hand van een aantal vragen ingezoomd worden op een specifiek thema waaronder bijvoorbeeld 'Binding van de vrijwilligers met de organisatie'. Vanwege de corona-maatregelen hebben we, in overleg met de medezeggenschapsorganen, besloten de onderzoeken op te schorten tot het najaar van 2021.


In 2019 hebben we kritisch gekeken naar de meerwaarde van HKZ-certificering voor het steunpunt en is besloten om, vanwege de enorme tijdsinvestering en hoge kosten, te stoppen met de externe HZK-toetsing. We hebben de afgelopen jaren ruime ervaring opgedaan in het werken met het kwaliteitsmanagementsysteem en blijven dit gebruiken om de kwaliteit van de ondersteuning van mantelzorgers en hulpvragers, vrijwilligers en medewerkers te monitoren en verbeteren, evenals de samenwerking met partners uit de sectoren zorg, welzijn, wonen, arbeid en onderwijs en de subsidiënten. 


Het steunpunt heeft de afgelopen 25 jaar ruime kennis en ervaring opgebouwd op het gebied van de individuele en groepsgewijze ondersteuning van (zwaarbelaste) mantelzorgers en de coördinatie van vrijwillige respijtzorg. Naast de directe ondersteuning van zwaar- en overbelaste (jonge) mantelzorgers en de organisatie van de vrijwillige inzet, gaan we onze kennis en ervaring de komende beleidsperiode nadrukkelijker inzetten binnen de indirecte mantelzorgondersteuning. Hierbij richten we onze inspanningen op het vergroten van het ondersteunend vermogen van de netwerken om de mantelzorger heen zoals zorgverleners, werkgevers, leden sociaal team, buurtgenoten, docenten, familieleden of leden van de sportvereniging. Zo willen we waarborgen dat er voldoende passende ondersteuning voor mantelzorgers is en en blijft. 
 

Jaarverslag 2020 Steunpunt Mantelzorg Zuid