Sluiten

Strategische doelen

Mantelzorg; ieders zorg
Het steunpunt richt haar inspanningen de komende jaren nadrukkelijker op het vergroten van het ondersteunend vermogen van de netwerken om de mantelzorger heen. Zo willen we waarborgen dat er voldoende passende ondersteuning voor mantelzorgers beschikbaar is en blijft. We streven naar sterke, deskundige netwerken met stakeholders op alle leefgebieden zoals zorgverleners, werkgevers, leden sociaal team, buurtgenoten, docenten, familieleden of leden van de sportvereniging. Netwerken die oog hebben voor mantelzorgers, die hen kunnen empoweren en waarderen en overbelasting bijtijds signaleren en hen een steun in de rug bieden of de weg wijzen naar meer passende ondersteuning. Door mantelzorgers nog eerder in beeld te brengen binnen deze netwerken en door het verlagen van de drempel om tijdig hulp in te schakelen, willen we aanspraken op zwaardere hulpverlening voorkomen.

Ondersteuning integraal en persoonlijk
Mensen leven weliswaar langer maar niet per se in goede gezondheid. Dit vraagt om een andere benadering van omgaan met en voorzien in gezondheid, vitaliteit, preventie en zorg. Een sleutelrol binnen deze nieuwe visie is weggelegd voor de burger. Zijn perspectief en de vraag om zich te richten op vitaliteit en zijn vermogens in plaats van beperkingen (Positieve Gezondheid) staan centraal. Dit perspectief vormt de basis voor een integrale aanpak van gezondheid, vitaliteit, passende zorg en dus ook voor de integrale ondersteuning van mantelzorgers.
Mantelzorgers vinden het vanzelfsprekend om iets voor een ander te doen zoals het bieden van hulp en ondersteuning. Het steunpunt sluit aan bij deze door mantelzorgers ervaren vanzelfsprekendheid en wil problematisering van mantelzorg voorkomen door ook structureel aandacht te schenken aan de positieve kanten van mantelzorg. We nemen de zorgtaken niet over maar dragen eraan bij dat de mantelzorger zijn leven zo goed mogelijk kan leven, ook met de mantelzorg. We hebben aandacht voor alle leefgebieden en oog voor de diversiteit onder mantelzorgers. De ondersteuning is op maat en dichtbij, groepsgewijs waar mogelijk en individueel waar nodig. De hulpvragen pakken we op in nauwe samenwerking met formele en informele partners. Extra aandacht hebben we voor zwaar- en overbelaste mantelzorgers, jonge mantelzorgers en mensen die werk en mantelzorg combineren.

Een betrokken en divers team van deskundige vrijwilligers
Mensen willen/ kunnen en moeten langer thuis blijven wonen. Ook als hun kwetsbaarheid met de jaren of door ziekte toeneemt. Waar deze zorg de mogelijkheden van de mantelzorgers en het eigen sociale netwerk overstijgt is de ondersteuning van een bekwame en betrokken vrijwilliger een waardevolle uitkomst. Door de toenemende druk op mantelzorgers wordt de behoefte aan ondersteuning door vrijwilligers ook groter. Het steunpunt zet alle zeilen bij om tegemoet te komen aan deze stijgende vraag. Op de eerste plaats door goede begeleiding te bieden aan het huidige team deskundige en betrokken vrijwilligers waardoor zij hun vrijwilligerswerk met plezier blijven oppakken. Vrijwilligers verdienen onze tijd, aandacht en respect in een tijd waarin de zorgsituaties complexer en hun inzet intensiever wordt.
Ten tweede heeft het werven, selecteren en scholen van ‘nieuwe groepen’ vrijwilligers onze volle aandacht. Te denken valt aan de groep jongeren van 18 tot 30 jaar en de leeftijdsgroep tussen de 50 en 70 jaar. Bij de ontwikkeling van een succesvolle campagne om deze nieuwe doelgroepen te ‘verleiden’ tot het vrijwilligerswerk krijgt het steunpunt hulp van de studenten van de opleiding Communicatie en Multimedia van Zuyd Hogeschool.

Jaarverslag 2020 Steunpunt Mantelzorg Zuid