Sluiten

Kerntaken

Mantelzorgondersteuning

Het geven van mantelzorg is voor de meeste mensen vanzelfsprekend. Er is ook vaak geen keuze. Een kind blijkt een beperking te hebben, bij een moeder wordt Alzheimer gediagnostiseerd, een partner krijgt Parkinson of een buurvrouw wordt slechtziend. Het kan iedereen overkomen. En dan sta je klaar om te helpen. Maar wanneer je de weg niet kent in de zorgwereld of wanneer de zorg intensief en/of langdurig is, is het belangrijk dat je kunt rekenen op hulp en ondersteuning. Uitgangspunt voor de geboden ondersteuning is de vraag van de mantelzorger. We nemen de zorg niet over maar dragen eraan bij dat de mantelzorger zijn leven zo goed mogelijk kan leven, ook met de mantelzorg. Het steunpunt biedt ondersteuning 'vanaf het begin' om tijdig overbelasting te voorkomen. We hebben aandacht voor alle leefgebieden. De ondersteuning is op maat en dichtbij, groepsgewijs waar mogelijk en individueel waar nodig. De hulpvragen pakken wij op in samenspraak en samenwerking met formele en informele partners. 

De ondersteuning wordt individueel en groepsgewijs geboden. 

Individuele ondersteuning
In dit kader biedt het steunpunt de volgende basisfuncties: informatie, advies en begeleiding, respijtzorg, praktische hulp en emotionele steun.

Informatie: Mantelzorgers hebben behoefte aan informatie op diverse gebieden zoals ziektebeelden, wet- en regelgeving en de sociale kaart van zorg- en welzijnvoorzieningen.
Advies en begeleiding: Mantelzorgconsulent en mantelzorgmakelaar bieden deskundig en onafhankelijk advies en begeleiding bij het opzetten van een ondersteunend eigen netwerk, bij het organiseren van zorg en andere hulp, bij het combineren van arbeid en mantelzorg, bij het vinden van een geschikte tijdsbesteding/ontspanning en bij het invullen van de ouder/partnerrol naast het bieden van mantelzorg. 
Respijtzorg: Respijtzorg betekent voor de mantelzorger de zorg wekelijks een paar uur overdragen of af en toe er helemaal tussenuit. Vooral bij langdurige en/of intensieve zorg is respijtzorg een noodzakelijke voorwaarde om de zorg te kunnen volhouden. Bij het steunpunt kunnen mantelzorgers terecht voor deskundig en onafhankelijk advies met betrekking tot formele en informele respijtzorg en respijtzorg geboden door deskundige en betrokken vrijwilligers van het steunpunt.
Praktische hulp: Mantelzorgconsulent en mantelzorgmakelaar ondersteunen bij de uitvoering van regeltaken of nemen, wanneer de mantelzorger hier zelf niet toe in staat is, de regeltaken tijdelijk over. Ook het team vrijwilligers biedt praktische hulp aan mantelzorgers en hun naasten in de thuissituatie, tijdens ziekenbegeleiding en tijdens de laatste levensfase. 
Emotionele steun:  Mantelzorgconsulent en mantelzorgmakelaar geven aandacht wanneer er (hevige) emoties optreden ten gevolge van het bieden van mantelzorg en helpen bij de verwerking ervan zodat extra spanningen worden voorkómen.

Groepsgewijze mantelzorgondersteuning
Emotionele steun: We bieden diverse vormen van mantelzorgcontact aan zoals de Mantelzorgsalon, ontmoetings- en ontspanningsbijeenkomsten , de FunSpots en HotSpots voor jonge mantelzorgers en de contactgroepen Dementie, GGZ, Parkinson en NAH of dragen bij aan andere initiatieven zoals de Alzheimercafés en contactgroep 'Ouders voor ouders' een lotgenotencontactgroep voor ouders van een zorgenkind(je). Tijdens mantelzorgcontact-activiteiten ontmoeten (jonge) mantelzorgers elkaar en delen ze opgedane kennis en ervaringen. Daarnaast bieden ze elkaar emotionele steun. Een actueel aanbod van de activiteiten vindt u op www.mantelzorgzuid.nl
Educatie: Mantelzorg overkomt je. Op mantelzorgtaken ben je dus vaak niet voorbereid. De kennis en vaardigheden moeten gaandeweg worden opgebouwd, of het nu gaat om kennis over ziekte, tiltechnieken of het leren kennen van eigen mogelijkheden en grenzen. Het steunpunt biedt (jonge) mantelzorgers educatie in de vorm van themabijeenkomsten, workshops/ trainingen en cursussen. Meer informatie over het actuele aanbod voor (jonge) mantelzorgers vindt u in de agenda voor mantelzorgers op www.mantelzorgzuid.nl

Coördinatie en ondersteuning intensieve vrijwilligerszorg

De coördinatoren intensieve vrijwilligerszorg werven, selecteren, scholen en begeleiden vrijwilligers die werkzaam zijn in de vrijwillige (terminale) thuiszorg, de ziekenbegeleiding en als vrijwillige coach. De individuele en groepsgewijze ondersteuning van vrijwilligers omvat de volgende functies:
Informatie: De coördinatoren intensieve vrijwilligerszorg informeren vrijwilligers en coaches over actuele ontwikkelingen op het terrein van vrijwilligerwerk in de zorg en mantelzorgondersteuning. 
Advies en begeleiding: De vrijwilligers en vrijwillige coaches ontvangen advies en begeleiding gericht op het verwerven en versterken van competenties zodat zij het beste uit zichzelf kunnen halen tijdens hun werk als vrijwilliger of coach.
Emotionele steun (individueel en groepsgewijs): Vrijwilligers ondersteunen kwetsbare mensen die steeds weer een stukje van hun mogelijkheden en functies inleveren. Zij vormen voor deze mensen veelal een belangrijke en soms de enige verbinding met de maatschappij. Omdat vrijwilligers veel sociaal-emotionele ondersteuning bieden kan dit ook belastend zijn voor de vrijwilliger zelf. Steun van de coördinator en de vrijwillige coach, maar ook van collega-vrijwilligers helpt een vrijwilliger bij het omgaan met deze emotionele druk.
Educatie (groepsgewijs): De steeds complexere en intensieve (mantel)zorgsituaties en kwetsbare hulpvragers vragen om goed geselecteerde en geschoolde vrijwilligers en vrijwillige coaches. Startende vrijwilligers en vrijwillige coaches nemen daarom standaard deel aan een introductiecursus. Daarnaast biedt het steunpunt jaarlijks diverse themabijeenkomsten, intervisiegesprekken tijdens Vrijwilligersfoyers, trainingen en cursussen over bijvoorbeeld ziektebeelden, communicatie, praktische vaardigheden en belevingsgerichte zorg bij dementie. Met dit educatieve aanbod komt het steunpunt tevens tegemoet aan de behoefte van veel vrijwilligers die zich verder willen specialiseren in een bepaald soort vrijwilligerswerk in de zorg. Tot slot is het steunpunt partner binnen de Academie Informele Zorg. In de Academie Informele Zorg bundelen 37 partners hun kennis, menskracht en middelen voor een passend scholingsaanbod voor mantelzorgers en vrijwilligers. Onze vrijwilligers en de bij ons ingeschreven mantelzorgers mogen gratis deelnemen aan alle educatieve activiteiten van de academie. 

Expertise en vertegenwoordiging

De derde kerntaak van het steunpunt omvat alle activiteiten die een belangrijke bijdrage leveren aan de opbouw van een samenleving waarin mensen de zorg voor een ander op zich willen en kunnen nemen. Hieronder vallen activiteiten gericht op het ontwikkelen en overdragen van kennis op het terrein van mantelzorg(ondersteuning) en de ondersteuning van de intensieve vrijwilligerszorg. Maar het steunpunt besteedt ook veel aandacht aan het uitdragen, bekendmaken en positief labelen/waarderen van mantelzorg en het vrijwilligerswerk in de zorg. Doelgroepen van deze activiteiten zijn het algemene publiek, organisaties en professionals in de sectoren zorg, welzijn, wonen, arbeid en onderwijs. Het aanbod bestaat uit:

 • Algemene website van Steunpunt Mantelzorg Zuid over mantelzorgondersteuning en      ondersteuning intensieve vrijwilligerszorg: www.mantelzorgzuid.nl
 • Gedrukte activiteitenkalender voor mantelzorgers (4 x per jaar in een oplage van 6000)
 • Digitale nieuwsbrief  (10 x per jaar)
 • Algemene presentatie over mantelzorg(ondersteuning) en ondersteuning intensieve vrijwilligerszorg
 • Vrijwilligersinformatiemarkt
 • Gastcollege binnen het beroepsonderwijs zorg en welzijn
 • Verspreiding ‘Wat een geluk dat jij er bent’ pakket voor jonge mantelzorgers
 • Scholing op het gebied van een goed samenspel tussen formele en informele zorg
 • Begeleiding van focusgesprekken/huiskamergesprekken ter versterking van het samenspel tussen formele en informele zorg binnen de intramurale en extramurale setting
 • Training 'In gesprek met mantelzorgers' voor zorgverleners in de intramurale en extramurale setting
 • Advies en begeleiding bij de ontwikkeling en implementatie van mantelzorgbeleid, mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid en vrijwilligersbeleid
 • Workshop 'Mantelzorgvriendelijk op de werkvloer' voor leidinggevenden en HR-medewerkers
 • Pr-acties en activiteiten in het kader van de ‘Dag van de vrijwilliger’ en de ‘Dag van de mantelzorg’ 
 • Deelname aan projecten, ketens en netwerken

Jaarverslag 2020 Steunpunt Mantelzorg Zuid