Sluiten

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Steunpunt Mantelzorg Zuid voert haar toezichthoudende taken uit conform de in de statuten beschreven afspraken en in overeenstemming met de Zorgbrede Governancecode.

Agendapunten 2019

 • Jaarrekening 2018
 • Ontwikkeling Academie Informele Zorg
 • Personele ontwikkelingen
 • Strategische visie 2018-2022
 • Intensivering samenwerking MEE Zuid-Limburg en Trajekt
 • Subsidiebeschikkingen Maastricht en Heuvellandgemeenten
 • Begroting 2020
 • Huisvesting Steunpunt Mantelzorg
 • Kwaliteitszorg (HKZ-Norm Zorg & Welzijn) 
 • Managementrapportage 2018 en 1e halfjaar 2019
 • Cliëntregistratiesysteem

Leden Raad van Toezicht

Naam lid Aanvang Datum van aftreden Aard lidmaatschap Bijgewoonde vergaderingen
Dhr. A. Leysner 23-10-2014 23-10-2018 Kwaliteit en veiligheid 4
Dhr. G. van de Luitgaarden 23-10-2014 23-10-2018 Voorzitter/algemene zaken 3
Dhr. V.J.C.M. Kruithof 01-01-2013 01-01-2021 Financieel-economische zaken 4
Mw. I. Tummers 25-03-2019 25-03-2023 Vice-voorzitter 3

Jaarverslag 2019 Steunpunt Mantelzorg Zuid