Sluiten

Strategische doelen

Ondersteuning ‘vanaf het begin’ 
Mantelzorgers vinden het vanzelfsprekend om iets voor een ander te doen zoals het bieden van hulp en ondersteuning. Het steunpunt sluit aan bij deze door mantelzorgers ervaren vanzelfsprekendheid en wil problematisering van mantelzorg voorkomen door meer aandacht te schenken aan zowel positieve als negatieve aspecten van mantelzorg. We vinden het belangrijk dat mantelzorgers deze vanzelfsprekendheid ook ervaren waar het vragen om ondersteuning betreft. Door mantelzorgers nog eerder in beeld te brengen bij partners in zorg en welzijn en door het verlagen van de drempel om tijdig hulp in te schakelen, willen we aanspraken op zwaardere hulpverlening voorkomen.

Ondersteuning integraal en persoonlijk 
We nemen de zorg niet over maar dragen eraan bij dat de mantelzorger zijn leven zo goed mogelijk kan leven, ook met de mantelzorg. We hebben aandacht voor alle leefgebieden en oog voor de diversiteit onder mantelzorgers. De ondersteuning is op maat en dichtbij, groepsgewijs waar mogelijk en individueel waar nodig. De hulpvragen pakken we op in samenspraak en samenwerking met formele en informele partners. Mantelzorgende partners, mantelzorgers van mensen met een GGZ-problematiek, jonge mantelzorgers, werkende mantelzorgers en allochtone mantelzorgers zijn vaak extra zwaar belast en ontvangen deze beleidsperiode extra aandacht.

Een betrokken en divers team van deskundige vrijwilligers 
Mensen willen/ kunnen en moeten langer thuis blijven wonen. Ook als hun kwetsbaarheid met de jaren of door ziekte toeneemt. Waar deze zorg de mogelijkheden van de mantelzorgers en het eigen sociale netwerk overstijgt is de ondersteuning van een bekwame en betrokken vrijwilliger een waardevolle uitkomst. Het aantal vragen naar de inzet van een vrijwilliger stijgt de laatste jaren behoorlijk. Het steunpunt zet de komende jaren alle zeilen bij om tegemoet te komen aan de stijgende vraag naar de vrijwillige inzet in de zorg. Op de eerste plaats is het van groot belang het huidige team deskundige en betrokken vrijwilligers te behouden. Vrijwilligers verdienen onze tijd, aandacht en respect in een tijd waarin de zorgsituaties complexer en hun inzet intensiever wordt. 
Ten tweede heeft het werven, selecteren en scholen van ‘nieuwe groepen’ vrijwilligers onze volle aandacht. Te denken valt aan mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt waaronder statushouders en mensen met een beperking. Het vrijwilligersbeleid van het steunpunt is erop gericht hen allen tot hun recht te laten komen. Vrijwilligerswerk in de zorg biedt ook hen de mogelijkheid betekenis te geven aan hun leven, zich nuttig te voelen door zich in te zetten voor anderen, sociale contacten en werkervaring op te doen en hun talenten te benutten of te ontplooien.

Intensivering samenwerking met formele en informele partners in zorg en welzijn
Een goede samenwerking en afstemming met formele en informele partners in de sectoren zorg en welzijn, maar ook in andere beleidsterreinen, vindt het steunpunt zeer belangrijk. Samen met hen willen wij een verbeterslag maken in de ondersteuning van mensen met een hulpvraag.
We streven naar een groter en tijdig bereik van de (kwetsbare) burger en een meer efficiënte en effectieve (onafhankelijke) cliëntondersteuning. Hierbij delen we in toenemende mate elkaars deskundigheid en stemmen de samenwerking waar wenselijk in gezamenlijk overleg af.

Beter toerusten van partners in het sociaal domein
Tijdige en passende mantelzorgondersteuning en een goed samenspel met vrijwilligers staat bij veel partners in zorg en welzijn op de agenda. Veel van hen kennen het steunpunt en zoeken de samenwerking met onze medewerkers op. De komende jaren willen wij het aantal partners dat goed geïnformeerd is over de (aanvullende) ondersteuning van het steunpunt verhogen. We willen onze samenwerkingspartners beter toerusten om mantelzorgers te herkennen, dreigende overbelasting of ‘ontspoorde’ mantelzorg te signaleren, te ondersteunen en indien nodig door te verwijzen.

Voldoende vrijwillige inzet beschikbaar voor respijtzorg
Het aantal kwetsbare alleenstaande en thuiswonende mensen groeit. Bij het steunpunt neemt mede hierdoor het aantal aanvragen voor de inzet van een vrijwilliger bij deze groep mensen zienderogen toe. Deze ontwikkeling zorgt voor grote druk op het team vrijwilligers; de inzet van de vrijwilligers ten behoeve van de respijtzorg raakt in het gedrang. Dit knelpunt heeft deze beleidsperiode onze aandacht. We gaan, in samenwerking met onze partners in zorg en welzijn, op zoek naar (nieuwe) vormen van ondersteuning voor deze specifieke groep (alleenstaande, kwetsbare) mensen. We denken dan bijvoorbeeld aan wijk- en buurtinitiatieven en/of algemene voorzieningen. Hierdoor willen we bereiken dat voldoende vrijwilligers beschikbaar blijven voor respijtzorg.

Jaarverslag 2019 Steunpunt Mantelzorg Zuid