Sluiten

Kerntaak 1

Mantelzorgondersteuning

Hier vindt u meer informatie over de mantelzorgers die bij het steunpunt staan ingeschreven en de ondersteuning die zij in 2018 hebben ontvangen.

Mantelzorg
Mantelzorg is zorg die, niet in het kader van een hulpverlenend beroep, wordt geboden aan een hulpbehoevende (thuis of in een zorginstelling) door personen uit diens directe omgeving, waarbij zorgverlening rechtstreeks voortvloeit uit de sociale relatie. Mantelzorg varieert van hulp bij het huishouden tot persoonlijke verzorging en van emotionele steun en begeleiding tot het bieden van praktische ondersteuning.

Mantelzorgers per gemeente
  Ingeschreven per gemeente
   Uitgeschreven per gemeente
    Geslacht mantelzorgers
     Leeftijd mantelzorgers
     0 – 20 jaar 9%
     21 – 40 jaar 8%
     41 – 60 jaar 30%
     61 – 80 jaar 41%
     81 – 100 jaar 12%

     Hulpvragers

     Onder een hulpvrager verstaan we bij het steunpunt een hulpbehoevende persoon die ondersteuning of praktische hulp krijgt van een vrijwilliger, als respijtzorg voor de mantelzorger, tijdens ziekenbegeleiding of tijdens zijn of haar laatste fase van het leven.  

     Hulpvragers per gemeente

      Geslacht hulpvragers
       Leeftijd hulpvragers
       0 – 20 jaar 2%
       21 – 40 jaar 1%
       41 – 60 jaar 7%
       61 – 80 jaar 31%
       81 – 100 jaar 57%
       100 – 110 jaar 2%

       Individuele en groepsgewijze ondersteuning van mantelzorgers

       Elke mantelzorgsituatie is uniek en onze hulp sluit aan bij de wensen en behoeften van de mantelzorger en diens naaste. Mantelzorgers worden door het steunpunt zowel individueel als groepsgewijs ondersteund. 

       Individuele ondersteuning van mantelzorgers

       In dit kader biedt het steunpunt de volgende basisfuncties: informatie, advies en begeleiding, respijtzorg, praktische hulp en emotionele steun.

       Informatie: Mantelzorgers hebben behoefte aan informatie op diverse gebieden zoals ziektebeelden, wet- en regelgeving en de sociale kaart van zorg- en welzijnvoorzieningen.
       Advies en begeleiding: Mantelzorgconsulent en mantelzorgmakelaar bieden deskundig en onafhankelijk advies en begeleiding bij het opzetten van een ondersteunend eigen netwerk, bij het organiseren van zorg en andere hulp, bij het combineren van arbeid en mantelzorg, bij het vinden van een geschikte tijdsbesteding/ontspanning en bij het invullen van de ouder/partnerrol naast het bieden van mantelzorg.
       Respijtzorg: Respijtzorg betekent voor de mantelzorger de zorg wekelijks een paar uur overdragen of af en toe er helemaal tussenuit. Vooral bij langdurige en/of intensieve zorg is respijtzorg een noodzakelijke voorwaarde om de zorg te kunnen volhouden. Bij het steunpunt kunnen mantelzorgers terecht voor deskundig en onafhankelijk advies met betrekking tot formele en informele respijtzorg en respijtzorg geboden door deskundige en betrokken vrijwilligers van het steunpunt zelf of van andere vrijwilligersorganisaties en buurtinitiatieven.
       Praktische hulp: Mantelzorgconsulent en mantelzorgmakelaar ondersteunen bij de uitvoering van regeltaken of nemen, wanneer de mantelzorger hier zelf niet toe in staat is, de regeltaken tijdelijk over. Ook het team vrijwilligers biedt praktische hulp aan mantelzorgers en hun naasten in de thuissituatie, tijdens ziekenbegeleiding of tijdens de laatste levensfase. 
       Emotionele steun: Mantelzorgconsulent en mantelzorgmakelaar geven aandacht wanneer  (hevige) emoties optreden ten gevolge van het bieden van mantelzorg en helpen bij de verwerking ervan zodat extra spanningen worden voorkómen.

       Groepsgewijze ondersteuning van mantelzorgers

       Emotionele steun: We bieden diverse vormen van mantelzorgcontact aan zoals de Mantelzorgsalon, ontmoetings- en ontspanningsbijeenkomsten , de FunSpots en HotSpots voor jonge mantelzorgers en de contactgroepen Dementie, GGZ, Parkinson en NAH of dragen bij aan andere initiatieven zoals de Alzheimercafés en contactgroep 'Ouders voor ouders' een lotgenotencontactgroep voor ouders van een zorgenkind(je). Tijdens mantelzorgcontact-activiteiten ontmoeten (jonge) mantelzorgers elkaar en delen ze opgedane kennis en ervaringen. Daarnaast bieden ze elkaar emotionele steun. Een actueel aanbod van de activiteiten vindt u op www.mantelzorgzuid.nl. U kunt de activiteitenkalender die per kwartaal verschijnt ook in gedrukte vorm per post ontvangen.
       Educatie: Mantelzorg overkomt iemand. Op mantelzorgtaken ben je dus vaak niet voorbereid. De kennis en vaardigheden moeten gaandeweg worden opgebouwd, of het nu gaat om kennis over ziekte, tiltechnieken of het leren kennen van eigen mogelijkheden en grenzen. Het steunpunt biedt (jonge) mantelzorgers educatie in de vorm van themabijeenkomsten, workshops/ trainingen en cursussen. Meer informatie over het actuele aanbod voor (jonge) mantelzorgers vindt u in de agenda voor mantelzorgers op www.mantelzorgzuid.nl.

       Groepsgewijze ondersteuning van mantelzorgers
       Activiteit Bijeenkomsten Deelnemers
       Activiteit voor mensen met dementie en hun mantelzorger Stein 6 57
       Alzheimercafé 24 446
       Contactgroep AutiTreff 7 74
       Contactgroep Dementie 23 148
       Contactgroep GGZ 11 57
       Contactgroep NAH 12 111
       Contactgroep ouders voor ouders 25 131
       Contactgroep Parkinson 7 55
       Cursus Mantelzorg in Balans 20 102
       Dag van de Mantelzorg 7 258
       Dialoogtafel Mantelzorg 2 13
       FunSpot jonge mantelzorgers 1 13
       Mantelzorgsalon 59 387
       Moeder aan de Lijn 1 88
       Ontmoeting en Ontspanning 19 158
       PowerSpot Jonge mantelzorgers 2 6
       Themabijeenkomst 19 217
       Workshop/ Training 7 60
       Totaal 252 2.381

       Jaarverslag 2018 Steunpunt Mantelzorg Zuid