Sluiten

Personeel

Betaalde medewerkers > 9,44 fte  (2017: 9,36 fte)
Mantelzorgondersteuning > 4,3 fte (2017: 4,24 fte)
Ondersteuning intensieve vrijwilligerszorg > 2,11 fte (2017: 1,57 fte)
Projectmedewerker/tijdelijke middelen > 2018 n.v.t. (2017: 0,25 fte)
Overhead > 3,14 fte (2017: 3,30 fte)
Ziekteverzuim > 12,54 % ( 2017: 4,57%)

Personele vergadering

In 2018 heeft 3 maal een Personele Vergadering plaatsgevonden als onderdeel van het reguliere Teamoverleg. De volgende punten zijn besproken:

 • Arbeidsomstandigheden/spreekuur
 • Bedrijfshulpverlening
 • Ziekteverzuim
 • Arbo- en verzuimbeleid
 • Deskundigheidsbevordering
 • Ontwikkelingen cq ondersteuning functie mantelzorgmakelaar
 • Taakverdeling/vervanging bij vakantie of langdurig ziekteverlof facilitaire medewerkers

Deskundigheidsbevordering

De deskundigheidsbevordering is in 2018 deels vanuit de loopbaanbudgetten van de afzonderlijke medewerkers gefinancierd en deels vanuit het scholingsbudget. 

 • Verbindend communiceren in professionele mantelzorgondersteuning
 • Congres ‘Open toezicht’
 • Werkconferentie ‘Transformeren: ruimte en regels’
 • Training Mental Health First Aid
 • Training 'Dementie en communicatie' door Martha Flora
 • MEET2MATCH; Effectmeting/ Waardecreatie
 • Studiedag ‘Zorgen voor vrijwilligers’ van Movisie
 • Training ‘Taakafbakening Mantelzorgondersteuning' o.l.v. Carla Plas
 • Training ‘Intervisie’ o.l.v. Carla Plas
 • Congres ‘Hot topics’
 • Training 'Positieve Gezondheid'

Jaarverslag 2018 Steunpunt Mantelzorg Zuid