Sluiten

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Steunpunt Mantelzorg Zuid voert haar toezichthoudende taken uit conform de in de statuten beschreven afspraken en in overeenstemming met de Zorgbrede Governancecode.

Agendapunten 2018

  • Jaarrekening 2017
  • Nieuwsbrief Wet normering Topinkomens
  • Personele ontwikkelingen
  • Strategische visie en Meerjarenbeleidsplan 2018-2022 
  • Intensivering samenwerking MEE Zuid-Limburg, PIW en Trajekt
  • Kwaliteitszorg
  • AVG
  • Begroting 2019
  • (Her-)huisvesting
  • Voortgang QSuite (Cliëntregistratiesysteem)

Leden Raad van Toezicht

Naam lid Aanvang Datum van aftreden Aard lidmaatschap Bijgewoonde vergaderingen
Dhr. A. Leysner 23-10-2014 23-10-2018 Kwaliteit en veiligheid 4
Dhr. G. van de Luitgaarden 23-10-2014 23-10-2018 Voorzitter/algemene zaken 4
Dhr. V.J.C.M. Kruithof 01-01-2013 01-01-2021 Financieel-economische zaken 4
Mevr. A. Smeets 09-12-2014 09-12-2018 Vice-voorzitter/ juridische zaken 4

Jaarverslag 2018 Steunpunt Mantelzorg Zuid